علیرضا حسن بیگی

مسئول ثبت نام و سایت

حجت الاسلام و مسلمین سید محمد علی رحیمی

کمیته فرهنگی

حسین مشهد گرمه

کمیته کانون هواداران

حسین محمد طاهری

کمیته آزمون

محمد رضا قاسمخانی

کمیته روابط عمومی

محمد رضا قاسمخانی

کمیته روابط عمومی